Chăn nuôi bòSố lượng bò (nghìn con)

Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng (nghìn tấn)

Sản lượng sữa (triệu lít)

Tốp 10 tỉnh có số lượng bò nhiều nhất (nghìn con)


  2005 2010 2017
Tỉnh, vùng Tổng số Trong đó S.lượng thịt xuất chuồng Sản lượng sữa  Tổng số S.lượng thịt xuất chuồng Sản lượng sữa  Tổng số Trong đó S.lượng thịt xuất chuồng Sản lượng sữa 
Lai sind Bò sữa Lai sind Bò sữa
Cả nước 5,540,700 1,256,413 104,120 142,163 197,679 5,916,251 278,911 306,662 5,654,901 3,327,085 301,649 321,666 881,261
ĐBSH 685,820 331,352 11,975 15,500 14,098 631,838 28,435 21,508 471,407 398,336 30,910 33,791 68,059
Hà Nội 47,469 8,864 3,217 1,023 4,823 184,642 8,054 15,565     129,539     120,801    15,675       9,954     40,186
Hà Tây 140,253 107,270 4,083 3,052 4,666                
Vĩnh Phúc 149,616 80,111 994 2,042 1,267 138,697 4,625 3,395     106,501       95,935     9,337       4,998     16,939
Bắc Ninh 59,822 38,139 634 1,481 809 42,255 2,792 747       30,779       28,538        728       2,161       1,579
H.Dương 47,403 27,556   976   33,447 1,342         20,939       16,668          -         1,689  
H.Phòng 13,803 1,780   543   17,143 1,415         13,494         9,211         1,331  
Hưng Yên 43,234 22,294 2,316 1,551 1,690 43,776 2,263 1,004       35,122       31,560     2,226       3,082       5,138
Thái Bình 53,950 17,632 180 1,458 10 64,443 2,312         28,896       25,977     2,919       2,002       4,204
Hà Nam 42,357 11,865 352 1,055 825 34,688 1,592 781       30,853       13,869          18       2,896            14
Nam Định 38,967 258 18 978 9 38,197 1,836 16       42,632       25,375          -         3,455            -  
Ninh Bình 48,946 15,583 181 1,341   34,550 2,204         32,652       30,402            7       2,223              0
TDMNBB 899,705 60,437 10,516 15,838 14,623 1,066,649 26,971 29,904 1,009,404 262,014 26,048 32,542 99,371
Hà Giang 72,697     1,325   101,683 1,701       105,461            832         2,011  
Cao Bằng 124,416     1,095   129,785 791       115,062         2,870         1,402  
Bắc Cạn 38,549 273   855 7 27,110 1,088         22,128            273         1,035  
T.Quang 42,998   4,090 908 6,697 46,691 1,595 6,302       21,056       14,783     3,182       1,191     14,909
Lào Cai 19,494 177   469   23,434 425         16,439            698          -            528            -  
Yên Bái 28,141 3,981 3 790 1 34,313 1,146         21,049            412            704  
Th.Nguyên 43,277 1,641 378 297 1 42,922 1,517 1       40,178       21,072         2,364  
Lạng Sơn 52,742     977   44,339 1,458         34,933         2,446          -            789            -  
Bắc Giang 99,811 19,868 4 1,045   150,985 3,555       140,284       93,739          -         6,168  
Phú Thọ 129,270 18,740 592 1,752 27 122,142 5,108       102,044       85,125          40       6,385          130
Điện Biên 27,633     773   39,096 1,133         51,277         5,855         1,431  
Lai Châu 12,404     156   15,059 255         17,101              309  
Sơn La 119,925 11,794 4,491 3,264 7,550 191,308 3,908 22,630     238,549       11,845    22,311       4,615     81,800
Hoà Bình 64,264 2,066 567 1,591 270 72,851 2,240 261       64,580       14,893        235       2,687          418
Q.Ninh 24,084 1,897 391 541 71 24,931 1,051 710       19,263         7,171        280          923       2,115
DHBTB 1,110,887 152,471 3,817 20,007 6,509 1,018,989 43,686 16,609 1,034,204 531,736 72,769 50,433 247,974
Th.Hoá 335,431   2,297 5,198 6,500 244,792 16,123 925     233,804     138,163     5,577     15,947     11,313
Nghệ An 387,731 129,033 1,515 5,012 6 395,973 10,213 15,684     434,658     243,163    64,420     15,370    225,969
Hà Tĩnh 189,299 10,881 5 3,142 1 166,346 7,598       188,822       73,620     2,768       8,472     10,692
Q.Bình 109,521 4,854   3,421 2 125,180 5,352         97,480       42,648         6,074  
Quảng Trị 65,938 4,953   2,573   62,842 3,441         55,462       24,171         3,449  
TT Huế 22,967 2,750   661   23,856 959         23,978         9,971            4       1,122  
DHNTB 1,007,370 295,485 3,014 31,401 739 1,035,119 56,624 502 1,010,782 708,426 2,317 75,087 9,407
Đà Nẵng 15,534 761 49 596 71 17,594 741 82       17,644         1,575            859            -  
Q.Nam 188,209 38,562 68 5,940 25 197,112 7,220       163,103       97,138          -         9,150            -  
Q.Ngãi 243,714 73,675   7,875   278,282 12,046       277,350     182,295       18,305  
Bình Định 289,151 96,560 2,626 9,904 367 276,484 21,914 305     284,717     236,549     2,255     27,868       9,249
Phú Yên 201,642 69,117 190 5,777   189,565 10,457       188,990     145,165          -       15,018            -  
Kh.Hoà 69,120 16,810 81 1,309 276 76,082 4,246 115       78,978       45,704          62       3,888          157
T.Nguyên 616,910 76,624 2,549 16,615 4,853 694,914 32,615 7,196 754,679 304,379 36,068 40,444 79,035
Kon Tum 67,428 758   2,556   74,063 3,821         68,875       15,316         4,415  
Gia Lai 278,846 58,769   5,523   333,016 9,576       390,000     167,700    16,063     19,310       3,500
Đắc Lắc 162,160 3,389   6,050   191,114 12,744       188,637       49,623          20     11,550            50
Đắc Nông 15,464 18 42 321   23,027 818         19,822       14,749          -            972            -  
Lâm Đồng 93,012 13,690 2,507 2,165 4,853 73,694 5,656 7,196       87,345       56,991    19,985       4,197     75,485
ĐNB 682,165 207,656 63,939 25,446 145,133 777,619 46,490 214,724 647,634 480,983 99,377 37,066 320,154
B. Phước 53,123 7,009   1,764 2,160 63,961 3,136         29,845       29,845         2,116  
Tây Ninh 92,307 77,088 856 2,341 634 128,115 7,720 8,108       95,413       84,981    10,432       6,801     22,732
B. Dương 35,691 24,982 3,887 1,373 8,532 29,913 1,864 4,834       23,980       22,504     3,518       1,996       9,149
Đồng Nai 86,639 28,082 2,278 2,339 2,488 80,657 5,798 1,529       75,258       64,913        280       5,526       2,078
BR - VT 48,128 13,957 745 2,947 1,243 37,910 6,154 669       39,987       33,452        716       4,242          650
TP. HCM 80,279 18,520 56,162 5,802 130,054 99,440 7,815 199,573     124,977     119,245    84,382       5,353    285,545
N.Thuận 108,030 23,540 11 3,694 22 114,060 6,246 11       94,444       44,056          -         3,379            -  
B.Thuận 177,968 14,478   5,186   223,563 7,757       163,730       81,987          49       7,652  
ĐBSCL 537,843 132,388 8,310 17,357 11,724 691,123 44,090 16,219 726,791 641,211 34,160 52,302 57,260
Long An 72,767 11,289 5,326 1,063 8,363 81,716 3,450 11,474       95,784       77,182    16,049       4,234     28,565
T.Giang 40,780 2,436 1,047 2,811 1,656 72,681 9,125 2,108       86,504       76,453     6,219       8,998     10,158
Bến Tre 124,306 17,073 71 3,214 5 166,541 9,519 14     170,241     160,214        935     14,992            57
Trà Vinh 117,873 56,727 299 2,947 281 152,434 6,566       155,723     148,357         8,008            -  
Vĩnh Long 45,306 8,845 155 3,182 190 67,243 7,278 96       64,473       61,142          92       6,053          130
Đồng Tháp 28,111 10,443 401 1,261 269 20,457 2,967 29       24,851       21,126         3,005  
An Giang 69,765 13,855 283 2,488 448 75,317 4,068 3       81,543       70,079          33       5,278            -  
K.Giang 13,339 560   140   13,827 354         11,098         5,105          -            347            -  
Cần Thơ 4,817 1,582 655 51 475 4,598 138 1,755         4,080         2,810     1,261          237       1,028
Hậu Giang 2,486 1,423 73 24 36 2,560 148           1,806         1,122            139  
Sóc Trăng 17,620 8,155   120   31,565 282 740       29,123       17,343     9,571          864     17,323
Bạc Liêu 601     56   1,682 145           1,036              128  
Cà Mau 72         502 50              529            278             20