Rừng ngập mặn toàn quốc

Rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái vô cùng quan trọng của Việt Nam. Trải qua quá trình phát triển của đất nước, diện tích rừng ngập mặn có những biến đổi không ngừng về diện tích và loài. Hệ thống bản đồ theo dõi diễn biến rừng ngập mặn toàn quốc được thành lập cho giai đoạn 1988-2018 sử dụng các công cụ và dữ liệu sau:
  • Dữ liệu: Ảnh vệ tinh Landsat-5, Landsat-7 và Landsat-8.
  • Thời gian: 1988 to 2018.
  • Khu vực: Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
  • Công cụ và kỹ thuật: Sử dụng hàm Harmonic function, các chỉ số NDVI, NDWI, kỹ thuật lọc mây và ngôn ngữ lập trình java.
  • Công cụ WebGIS: GISCloud.
  • Công cụ tổng hợp thông tin: QGIS.
Bảng thống kê dưới đây thể hiện diện tích rừng ngập mặn theo các khu vực chính của Việt Nam. Diện tích rừng được thống kê đối với các khu vực quan sát thực tế được từ vệ tinh, không bao gồm các khu vực quy hoạch cho rừng ngập mặn không có cây trồng.

Bảng 1. Thống kê diện rừng ngập mặn qua các thời kỳ
Đơn vị: ha

Khu vực 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2005-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2013-2014 2015-2016 2017-2018
Bắc Trung Bộ 1,020 1,126 1,285 533 1,592 2,696 2,338 1,173 7,526 10,197 4,857 3,534 16,113 9,408 23,512
Đồng bằng sông Hồng 1,269 916 771 1,390 1,234 1,750 1,669 1,033 393 565 827 999 1,642 1,798 1,586
Đông Bắc 5,079 5,441 4,919 6,805 5,224 6,362 5,734 5,624 3,037 2,319 4,817 6,119 9,583 10,080 8,452
Đồng bằng sông Cửu Long 97,771 58,969 47,922 48,603 55,346 63,715 68,808 60,911 49,428 48,010 52,957 49,032 67,219 67,975 74,086
Nam Trung Bộ 150 169 115 172 187 219 362 112 156 117 331 165 899 899 1,090
Đông Nam Bộ 21,706 18,867 21,635 28,484 33,146 36,641 42,558 41,516 40,950 41,042 40,293 39,729 43,458 44,331 43,682
Tổng 126,995 85,488 76,647 85,987 96,729 111,383 121,469 110,369 101,490 102,250 104,082 99,578 138,914 134,491 152,408


Hình 1. Các vùng kinh tế của Việt Nam
Các nhận định từ kết quả phân tích cho thấy có hai giai đoạn quan trọng xuất hiện những biến động lớn về diện tích rừng ngập mặn:
  • Giai đoạn 1990-1995: Một vùng lớn rừng ngập mặn bị thay thế bởi các trang trại nuôi tôm.
  • Giai đoạn 2005-2010: Sau khi tăng trưởng trở lại vào khoảng năm 2000, một diện tích lớn rừng ngập mặn lại bị phá bỏ để nuôi tôm. Chỉ sau năm 2010, diện tích rừng ngập mặn mới có dấu hiệu hồi phục và tăng lên.

HÌnh 2. Diễn biến diện tích rừng ngập mặn giai đoạn 1988 - 2018Bản đồ trực tuyến hiện trạng rừng ngập mặn qua các thời kỳ trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam